'Banden WNL en Telegraaf nog té nauw'

'Banden WNL en Telegraaf nog té nauw'

Geschreven door Pieter Jongsma

Omroep WNL heeft gisteren zelf een vertrouwelijk rapport over de omroep openbaar gemaakt aan RTL Nieuws. In deze tussenrapportage van het Commissariaat voor de Media (CvdM) wordt verslag gedaan van hoe de omroep zich sinds zijn oprichting heeft gedragen.

 

Een tussenrapportage van het Commissariaat van de Media (CvdM), in het kader van een bij toelating opgelegd verscherpt toezicht, roept naar de mening van WNL een gekleurd beeld op van de voortgang bij onze jonge omroep. 

 

De adviezen van het commissariaat over “te nemen stappen” worden door WNL echter serieus behandeld: waar mogelijk worden suggesties voor veranderpunten ter harte genomen

 

Omroep WNL heeft in de eerste 2,5 jaar van uitzending zich nauwgezet gehouden aan alle wettelijk opgelegde kaders. WNL kan als kleine, nieuwe omroep met zijn programma’s op televisie en radio tegelijk bogen op een opmerkelijk succesvolle entree in het publieke bestel met:

 

* de best bekeken ochtendnieuwsshow bij de Publieke Omroep ooit, met dagelijks een bereik van een miljoen kijkers

* een relevante en hoog gewaardeerde opinierende zondagshow

* een door onze leden zeer gewaardeerd opinieprogramma op Radio 1

* een groeiend ledenaantal

* brede politieke steun: 138 Kamerleden stemden voor behoud van WNL in het bestel

 

Omroep WNL maakte de vertrouwelijke rapportage en de eigen zienswijze zelf openbaar aan RTL Nieuws, omdat de omroep transparant wil zijn over de wijze waarop zij WNL aan het opbouwen is, en met welk doel. De omroep vindt dat een liberaal-conservatief journalistiek geluid thuishoort binnen het publieke bestel. Ook heeft de omroep het ministerie van OCW toestemming gegeven tot openbaarmaking van beide stukken.

 

WNL wijst erop dat het CvdM pas na 2,5 jaar een eerste tussentijds advies levert, en dat het CvdM voor toelating negatief adviseerde over toelating van WNL. Het verbood daarbij tegelijk de oorspronkelijke naam, Wakker Nederland. WNL wijst tevens op de volgende punten:

 

* Het Commissariaat concludeert in deze rapportage dat Omroep WNL zich met zijn vier radio- en twee televisieprogramma’s zich volgens alle regels heeft gedragen. Nergens is het dienstbaarheidsverbod, de reclame- of sponsorbepalingen of het programmatisch onafhankelijkheidsgebod overtreden.

Het oordeel dat het Commissariaat heeft gegeven, kon daarmee dus niet anders luiden dan dat WNL in de eerste twee en een half jaar van de erkenningsperiode 1) de onafhankelijkheid van haar programmabeleid heeft gewaarborgd en 2) heeft samengewerkt met derden conform alle regels.

 

* Het Commissariaat past nu, volgens WNL, bij zijn nieuwe aanwijzingen niet de wettelijke bepalingen toe zoals hij dat sinds jaar en dag doet in bijvoorbeeld sanctieprocedures en beleidsbrieven, maar komt onverwachts met andere toetscriteria die voor geen enkele andere omroep gelden of golden. Deze nieuwe “indicatoren” zijn bovendien nogal vaag en behelzen zaken die in Hilversum sinds jaar en dag standaardpraktijk zijn. Deze aanwijzingen missen volgens WNL daarmee wettelijke grondslag; ze zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

 

* Het verwijt dat bij het ochtendprogramma Vandaag de Dag de afbakening tussen WNL en (een onderdeel) van TMG “mogelijk niet altijd even scherp is” werpt omroep WNL verre van zich. Het Commissariaat baseert deze vergaande suggestie op een enkel incident waaruit zou blijken de contractuele afhandeling tussen TVM en WNL niet altijd even vlot is verlopen en dat medewerkers die door TVM worden ingeschakeld voor de productie van een WNL-programma, eerst een gesprek met de hoofdredacteur van WNL voeren. Aan een WNL-programma werkt niemand in een journalistieke functie zonder goedkeuring van WNL. De organisaties van WNL en TMG zijn strikt gescheiden.

 

* WNL stelt dat het Commissariaat zich vooral niet zou moeten bemoeien omtrent een van de belangrijkste onderdelen van de omroep: de inhoud van het media-aanbod van WNL. De omroep bepaalt zelf, en alleen, de vorm en inhoud van haar media-aanbod en ziet erop toe dat een eventueel door WNL aangestelde buitenproducent niet meer dan normale winst uit zo’n opdracht haalt.

WNL is binnen deze wettelijke kaders vrij (sterker nog: moet van de Mediawet die vrijheid nemen) om haar programma te laten produceren door wie zij maar wil. WNL is, als journalistieke organisatie, geheel (eind)verantwoordelijk.

 

* In de toezicht-procedure is WNL door het Commissariaat niet of nauwelijks in staat gesteld om op faire wijze inhoudelijk te kunnen reageren op suggesties. Correcties werden nauwelijks doorgevoerd, omdat het een “zienswijze” zou betreffen.

 

* De taak van het Commissariaat wordt begrensd door de wet: een omroep overtreedt de wet, of niet. Dat het Commissariaat aanbevelingen doet ten aanzien van onder meer de keuze van de buitenproducent, de wijze waarop deze wordt geselecteerd en het aantal redactionele medewerkers dat in dienst is, en zich dus mengt in de programma-inhoudelijke aansturing en de bedrijfsvoering van WNL is in feite niet acceptabel. WNL heeft als onderneming, werkgever en vanuit haar grondbeginselen een visie op inhoud, efficiëntie, flexibiliteit & maximale journalistieke output. Het is niet aan een toezichthouder om daar, anders dan vanuit zijn taak als handhaver van wettelijke bepalingen, een oordeel over te hebben.